15 Đào Duy Anh - Đà Nẵng

(Gần đường Nguyễn Văn Linh)